Privacy Statement EMtech

Dit is de privacyverklaring van EMtech Industrial Repairs bv gevestigd te 5708 HN Helmond aan Steenovenweg 5 (hierna: EMtech), www.emtech.nl.

1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een aanmeldformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het omgaan met en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EMtech Industrial Repairs bv is verantwoordelijk in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

2. Overzicht van persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voornaam en achternaam
  • Seks
  • Adresgegevens
  • Telefoon nummer
  • E-mailadres
  • IP-adres van een websitebezoeker

3. Doel en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Als u ons echter bepaalde informatie niet verstrekt of door ons laat verwerken, kunnen we u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan artikel 6 lid 1 sub b, sub c en / of sub f AVG van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens.​In dat geval kan verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvinden zonder uw toestemming, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EMtech Industrial Repairs bv. een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, in het bijzonder: Om de goederen of diensten bij u af te leveren Afhandeling van uw betaling Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verstrekking aan derden We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als dit verenigbaar is met de hierboven vermelde doeleinden. Verstrekking aan derden kan nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten, het kan nodig zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of het kan nodig zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die wij hebben. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Afgezien van de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

3.2 Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor expliciet toestemming geeft. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u meer informatie te verstrekken over onze diensten of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. In dat geval wordt u alleen geïnformeerd op het e-mailadres dat u heeft geregistreerd. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over relevante producten of diensten, kunt u dit eenvoudig aangeven door in de ontvangen e-mail op “uitschrijven” te klikken.

4. Bekijken, corrigeren of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@emtech.nl.

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking en de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken.

U heeft het recht op dataportabiliteit (“dataportabiliteit”) als we digitale persoonsgegevens hebben die we ofwel met uw toestemming verwerken, ofwel verwerken om een ​​overeenkomst uit te voeren die we met u hebben gesloten. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander organisatie ingegeven door jou.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contact opnemen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via office@emtech.nl.

EMtech Industrial Repairs bv
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond Nederland

E-mail: office@emtech.nl
Tel: +31492472410

Kamer van Koophandel: 17192652

Wij bellen u terug